0 ks 0.00 €


Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Glam&Fashion s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 881 739, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31306/B, DIČ: 2021820141, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Definícia pojmov
Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
predávajúci - spoločnosť Glam&Fashion s.r.o. so sídlom: Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09, IČO: 35 881 739, DIČ: 2021820141 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31306/B.
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Glam&Fashion s.r.o.Ak kupujúci:

1.je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.2.nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.
tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach Predávajúceho
elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár obsahujúci pravdivé a úplné informácie o kupujúcom, objednaný tovar v elektronickom obchode Glam.sk a celková cena objednaného tovaru.

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje spoločnosť Glam&Fashion s.r.o., formou elektronickej objednávky. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Každá elektronická objednávka musí obsahovať: obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu kupujúceho, adresu, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný, telefónne číslo a e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru (ak je uvedený), presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia elektronickej objednávky, dobu platnosti elektronickej objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci elektronické objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Odoslaním elektronickej objednávky, sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí elektronickej objednávky z elektronického systému predávajúceho zaslané na emailovú adresu kupujúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah písomného e-mailového potvrdenia predávajúcim. V prípade, ak kupujúci zistí nezrovnalosti, ktoré sa týkajú obsahu písomného e-mailového potvrdenia a elektronickej objednávky je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho písomne na e-mailovú adresu obchod@glam.sk.


Ak nie je predávajúci schopný vybaviť elektronickú objednávku v dodacom termíne stanovenom pri jednotlivých tovaroch, upozorní na to telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. V prípade omeškania dodania tovaru z dôvodu vyššej moci predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode omeškania ako aj o reálnom termíne dodania. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez poplatku v termíne do obdržania písomného záväzného akceptovania elektronickej objednávky predávajúcim. Elektronickú objednávku je možné stornovať písomnou formou e-mailom. Potvrdenie stornovania elektronickej objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom. Po písomnej akceptácií predávajúcim je objednávka nemenná, nie je možné ju stornovať a kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť a odobrať ho v objednanom rozsahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť, ak nebolo možné skontaktovať sa s kupujúcim písomne alebo telefonicky (kupujúci nereaguje na telefonickú a/alebo na písomnú výzvu) v prípade záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť v prípade ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. Ak by nastala takáto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu za objednaný tovar bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet do 15-tich kalendárnych dní.
V prípade elektronickej objednávky tovarov označených informáciou „Na objednávku“ predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci v stanovenej lehote nezaplatí požadovanú zálohu. Ak kupujúci po uhradení zálohy v prospech predávajúceho elektronickú objednávku tovarov označených informáciou „Na objednávku“ stornuje, kupujúcim uhradená záloha bude zaúčtovaná ako zmluvná pokuta v prospech predávajúceho za porušenie dojednaných obchodných podmienok predaja.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY, SPÔSOBY PLATBY A DOKLAD O ZAPLATENÍ
Spôsob úhrady je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky spolu so spôsobom doručenia. V deň odoslania zásielky je zasielaná elektronická faktúra (doklad o kúpe) na email kupujúceho, ktorá slúži aj ako záručný doklad. Faktúru (doklad o kúpe) je možné vyhotoviť aj v písomnej forme na základe žiadosti kupujúceho.
Kupujúci vykonáva platbu v EURO nasledujúcim spôsobom po písomnej akceptácií objednávky predávajúcim:
• dobierkou - kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky,
• platbou vopred – kupujúci bezhotovostne uhradí vopred proforma faktúru vo výške objednávky. Proforma faktúra je zaslaná elektronicky ako súčasť emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Tovar je kupujúcemu zaslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. Ako variabilný symbol sa použije číslo elektronickej objednávky.
• hotovosťou – kupujúci môže zaplatiť v hotovosti v prípade osobného odberu

CENY
Ceny uvedené na stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť Glam&Fashion s.r.o. sú konečné vrátane DPH a prípadných poplatkov. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

ODBER, DODACIA DOBA A DODÁVKA TOVARU
Odber tovaru je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky. Uskutočňuje sa nasledujúcim spôsobom:
• Slovenskou poštou - zásielka je odoslaná Slovenskou poštou formou dobierky alebo doporučenej zásielky v prípade tovaru uhradeného vopred. Doba doručenia záleží od pošty, mala by byť 2-3 pracovné dni (1. trieda). Slovenská pošta negarantuje dobu prepravy zásielky. O odoslaní balíčka je kupujúci informovaný emailom. Poskytnutie telefonického avíza o doručení zásielky nie je možné. Ak približne do 5 dní tovar nedostanete, pošleme Vám podacie číslo, ktoré je nutné overiť na Vašej pošte. Dosť často sa stáva, že pošta nenechá avízo o zásielke, ktorú potom vráti ako neprevzatú. Pri opakovanom zaslaní tovaru vám bude účtovaný poplatok za opakované doručenie podľa poplatkov uvedených v bode „Poštovné a balné poplatky...“
• osobné prevzatie – tovar je možné vyzdvihnúť a zaplatiť osobne v Bratislave na adrese prevádzky nasledujúci deň po písomnom emailovo alebo telefonickom avíze o pripravenosti objednávky na prevzatie v čase od 15:00 do 18:00 hod. do dátumu uvedeného v avíze o pripravenosti. Neprevzatá zásielka bude stornovaná a bude sa postupovať podľa bodu „Neprevzatie zásielky“. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, obvykle do 15 pracovných dní, odo dňa záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim, najneskôr však do 30 dní. V niektorých prípadoch bude dodanie špecifikované priamo na stránke vybraného produktu. Uvedená dodacia doba je maximálna, čiže tovar môže byť dodaný aj skôr v závislosti na kapacitných a skladových možnostiach jednotlivých výrobcov, resp. predávajúceho.
Predávajúci informuje po vyexpedovaním tovaru kupujúceho telefonicky alebo písomne emailom. Ak je tovar objednaný bez dopravy s individuálnym vyzdvihnutím, predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo písomne e-mailom pripravenosť tovaru k vyzdvihnutiu. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalov a
kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť svojim podpisom pri prevzatí zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, prípadne nie je dodané kompletné množstvo balíkov, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a uplatniť reklamáciu alebo dohodnúť ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Zasielanie do iných štátov sa rieši individuálne.
Poštovné a balné poplatky sú účtované v závislosti od zvolenej dopravy, spôsobu platby a výšky objednávky (ceny s DPH):
Tovar je zasielaný Slovenskou poštou, a.s.:
1/ pri objednávke nad 99,99 Eur je poštovné a balné zadarmo
2/ pri platbe dobierkou je poštovné a balné 4,55 Eur
3/ pri platbe vopred kuriérom je poštovné a balné 4,55 Eur
4/ pri platbe v hotovosti (osobnom prevzatí) je poštovné a balné zadarmo
Niektoré druhy tovarov sú označené informáciou „na objednávku“. V prípade elektronickej objednávky treba vopred uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru.  Prílohou emailu je zálohová faktúra v PDF formáte.

Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
Podrobné informácie ohľadom záruky, reklamačného poriadku a postupu pri reklamácii nájdete v sekcii REKLAMÁCIE.


SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku (v tomto prípade formou elektronickej objednávky) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst.5 zákona č.108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom balení a stave, nenosený, s vysačkami a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar nesmie byť zašpinený ani poškodený. Musí byť
schopný ďalšieho predaja. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený a zaslaný formou poistenej zásielky (nie na dobierku!). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum
objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Firma Glam&Fashion s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje k nižšie
uvedenému:
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.
Osobné údaje zadávané pri registrácii:
Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba:
• meno a priezvisko, titul
• úplnú poštovú adresu trvalého bydliska
• úplnú poštovú adresu miesta dodania tovaru (ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska)
• e-mailovú adresu
• telefonické, prípadne faxové spojenie
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho.
Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s vami.
Ak nakupujete ako podnikateľ- fyzická osoba alebo ako právnická osoba musíte uviesť nasledujúce údaje o firme:
• názov firmy
• právna forma firmy (pri právnických osobách)
• úplnú poštovú a fakturačnú adresu
• kontaktnú osobu
• e-mailovú adresu
• telefonické, prípadne faxové spojenie
• IČO
• DIČ
• IČ DPH (ak ste platiteľom DPH)
• bankové spojenie


Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každom nákupe alebo návšteve internetového obchodu. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje o vašej činnosti. Údaje o vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a v žiadnom prípade nie sú poskytované tretím stranám.


V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).
V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.
Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.
Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho emailu z rozosielacej databázy. Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť vašu registráciu, stačí keď nám napíšete email na adresu: obchod@glam.sk a do predmetu napíšete „zrušenie registrácie“. Vaša registrácia bude zneaktívnená.
Prípadnú aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v online režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
Aké je naše stanovisko k poskytovaniu vašich osobných údajov iným spoločnostiam?
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena) a doručovateľské služby (meno a adresa dodania). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.
Zhrnutie Internetový obchod Glam.sk si váži dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.
Váš súhlas
Používaním internetového obchodu Glam.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Tento súhlas udeľujete predávajúcemu na dobu neurčitú a môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.


Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A ZÍSKATE POUKÁŽKU NA 5% ZĽAVU